BERICHTEN


Bericht voor onze amateurverenigingen van mineralogie en paleontologie aangesloten bij de  vzw RAW/CST


 
Dank zij de inzet van Vlaams parlementariër Carl Decaluwé werd op  woensdag 15/02/2006 de voorstelresolutie over  samenwerking tussen de vzw RAW/CST en de Vlaamse Overheid unaniem goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement
Volgende parlementariërs en Volksvertegenwoordigers hebben hun steun aan dit project gegeven
Carl Decaluwé, André Van Nieuwkerke, Marc van den Abeelen, Jan Laurys, Jos De Meyer, Herman Lauwers

 

Voorstel van resolutie

- van de heren Carl Decaluwé, André Van Nieuwkerke, Marc van den Abeelen, Jan Laurys, Jos De Meyer en Herman Lauwers -

betreffende: opzet van samenwerking tussen de vzw RAW/CST, overkoepelende vereniging voor mineralogie en paleontologie en de Vlaamse overheid

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

In 1993 werd de overkoepelende organisatie de Raad voor Aardwetenschappen (vzw RAW/CST) opgericht die de belangrijkste Vlaamse en Belgische mineralogische en paleontologische verenigingen vertegenwoordigt en die in totaal meer dan 5.000 leden telt.

De Raad voor Aardwetenschappen (RAW – CST) heeft zich tot doel gesteld:

-        een deontologische erecode op te stellen en te laten naleven door alle aangesloten leden, waarbij respect voor het natuurlijk milieu op de eerste plaats staat

-        de samenwerking tussen de amateurverenigingen en de wetenschappelijke, professionele en officiële instanties te bevorderen.

Daarom zou een kaderovereenkomst of een convenant kunnen uitgewerkt worden waarbij een samenwerking kan gestart worden tussen de overheid en de sector en wisselwerking tussen de universitaire wereld betreffende de domeinen mineralogie en paleontologie kan opgezet worden.  Het ligt niet in de bedoeling van de indieners van deze resolutie om een erkenning zoals voor archeologische exploraties na te streven, waar trouwens al een decretaal kader voorhanden is.

Het is wel bedoeling van de indieners  om een kader te creëren waarbij door de Raad erkende verenigingen die aan een aantal voorwaarden voldoen, op eenvoudig verzoek toelating kunnen krijgen om terreinen van openbare werken en werken met privé initiatief te kunnen betreden en er exploratie activiteiten te mogen ondernemen.

Hier kunnen een aantal punten vooropgesteld worden:

-        Het is niet de bedoeling dat werken in uitvoering stil gelegd worden.  Amateur-geologen zijn in principe flexibel en kunnen dus op ieder ogenblik ingezet worden waardoor vertraging van de werken uitgesloten wordt.

-        Amateur-geologen kennen meestal de gevoelige geosites waardoor ze in principe kunnen anticiperen.  Het is aan de aangesloten verenigingen om een aanvraag te formuleren tot exploratie.  Het gaat hier dus duidelijk niet om een meldingsplicht van de eigenaars aan bijvoorbeeld de Raad voor Aardwetenschappen dat een geosite aangeboord wordt, zoals bijvoorbeeld wel het geval is voor archeologische ontdekkingen.

-        De Raad voor Aardwetenschappen en inherent de aangesloten verenigingen nemen de verplichting op zich om geologisch interessante ontdekkingen te melden aan de betrokken universitaire wereld om met hen verder af te spreken over de verdere exploratie van de betreffende geosites.

-        De universiteiten kunnen dan ook omgekeerd beroep doen op de aangesloten verenigingen van de vzw RAW/CST om in hun opdracht exploratie van geosites te ondernemen om op die manier een antwoord te geven aan problemen van academische beschikbaarheid en budgetten.

Een sprekend voorbeeld van een dergelijke samenwerking gebeurt momenteel tussen de gemeente Egem-Pittem, de steenbakkerij Ampe en Lithos Harelbeke, waar deze amateurvereniging de unieke paleofauna in kaart brengt en een klein museum samenstelt voor de gemeente.

Interactie en samenwerking vormen  absoluut een toegevoegde waarde en zijn een noodzaak.

Aan de privésector toe (uitbaters groeven, kleiontginning,…) kunnen vanzelfsprekend geen verplichtingen opgelegd worden maar men kan via een samenwerkingsmodel zoals door de indieners gesuggereerd wordt, goodwill creëren om de toegankelijkheid inzake mineralogie en paleontolgie te vergemakkelijken voor de amateurverenigingen aangesloten bij en erkend door de Raad van Aardwetenschappen.

In die zin moeten de verenigingen bijzondere aandacht hebben voor een goed veiligheidsbeleid en is tevens de deontologische code uitgewerkt door de Raad van Aardwetenschappen als bindend toe te passen.

Het ligt niet in de bedoeling van de indieners om een regelgeving tot stand te brengen maar om via bijvoorbeeld een moedercovenant tussen de Vlaamse Overheid en de sector een aantal basisprincipes vast te leggen zoal hierboven wordt uiteengezet

Het is zo dat naast verenigingen inzake mineralogie en paleontologie ook andere verenigingen zoals amateurverenigingen die opzoeken doen naar oorlogsrestanten,.... hierin zouden kunnen vervat worden.

Per type van activiteit zou bijvoorbeeld een, bijakte kunnen afgeloten worden met specifieke aandachtspunten en principes.

De Vlaamse Overheid wordt dus gevraagd om een kaderovereenkomst uit te werken waarbij de erkenningsprocedure verloopt via de Raad van Aardwetenschappen

Carl Decaluwé   André Van Nieuwkerke    Marc van den Abeelen    Jan Laurys    Jos De Meyer   Herman Lauwers